WETALEK - Laboratorium mikrobiologiczne, badanie żywności | Suwałki

W laboratorium wdrożono i ciągle doskonali się System Zarządzania gwarantujący spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz wymagań określonych w dokumentach Polskiego Centrum Akredytacji celem zapewnienia wysokiego poziomu jakości i wiarygodności wykonywanych badań.

1. Laboratorium postępuje zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej i zapewnia wysoką jakość swoich badań świadczonych klientom, poprzez dostarczenie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników:

 • rzetelnych – wykonanych zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną;
 • wiarygodnych – podana wartość liczbowa powiększona o przedział ufności
  zawiera w sobie, z określonym prawdopodobieństwem wartość rzeczywistą badanego parametru;
 • użytecznych – rozwiązujących problem klienta.


2. Zbudowanie i utrzymanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla klientów i wszystkich zainteresowanych współpracą z Laboratorium.

Laboratorium zapewnia bezstronność i niezależność badań przez:

 • wykluczenie wpływów finansowych i handlowych na wyniki badań;
 • eliminację wpływów osób lub instytucji spoza Laboratorium, na przebieg i wyniki badań;
 • zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach;
 • stosowanie właściwych norm badawczych i wzorcowanego wyposażenia pomiarowego;
 • przekazywanie wyników badań przez osoby upoważnione ;
 • wynagrodzenie personelu nie zależy od liczby wykonywanych badań i nie jest związane z ich wynikami.


Laboratorium zapewnia klientom poufność informacji i ochronę praw własności.

3. Badania przeprowadzane są zawsze zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami klienta.

4. Cały personel Laboratorium zna i stosuje politykę i procedury zawarte w Księdze Jakości i związanych z nią dokumentach.

5. Kierownictwo Laboratorium zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania i kompetencji pracowników.

6. Czuwając nad wysokim poziomem usług, Laboratorium bierze udział w badaniach biegłości.